سعید عصمتی

 

مدیر عامل

سامان کتابی

 

رئیس هیات مدیره